0
0.00 
  • KREPŠELIS TUŠČIAS

    Jūsų pirkinių krepšelyje nėra prekių.

Taisyklės ir sąlygos

 

UAB „IDENTIA“ INTERNETINĖ PARDUOTUVĖS WWW.SIMETRIA.LT PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

 

Šios UAB „IDENTIA“ internetinės parduotuvės www.simetria.lt pirkimo-pardavimo taisyklės ir sąlygos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei kitais Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais, nustato internetinės parduotuvės www.simetria.lt pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo nuotoliniu būdu bendrą tvarką, pirkėjo ir UAB „IDENTIA“ teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje www.simetria.lt susijusios nuostatas.

 

1.  SĄVOKOS

1.1.  Pardavėjas – UAB „IDENTIA“, juridinio asmens kodas 300005139, PVM mokėtojo kodas LT100001096911, reg. buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 24-1, LT- 08117 Vilnius, veiklos adresas P. Lukšio g. 32, Domus galerija, LT-08222 Vilnius, tel: +37065528329 el. pašto adresas [email protected], interneto puslapio adresas www.simetria.lt, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

1.2.   Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. pilnametis asmuo, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka arba emancipuotas asmuo (teismo tvarka pripažintas visiškai veiksniu); 2) fizinis asmuo nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.3.  Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas.

1.4.  Gavėjas – Pirkėjo nurodytas asmuo, kuriam pristatomos Pirkėjo užsakytos prekės.

1.5.   Internetinė parduotuvė – Pardavėjo interneto puslapyje www.simetria.lt esanti internetinė parduotuvė, pasiekiama interneto adresu https://www.simetria.lt/el-parduotuve/, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.6.  Taisyklės – šios UAB „IDENTIA“ Internetinės parduotuvės pirkimo-pardavimo taisyklės ir sąlygos.

1.7.  Pirkimo-pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta nuotolinė prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

 

2.  BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.  Pirkėjas patvirtina Taisykles, kai jas perskaito ir su jomis sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „PERSKAIČIAU IR SUTINKU SU TAISYKLĖMIS IR SĄLYGOMIS“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Internetinėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

2.2.   Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartimi ir abiem Šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.3.   Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

2.4.   Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.5.   Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje.

2.6.   Internetinė parduotuvė prekybą vykdo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.7.   Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą Pirkėjas pirkdamas Internetinėje parduotuvėje turės iš naujo perskaityti ir sutikti su šiomis Taisyklėmis.

 

3.  BENDROJI PRIVATUMO POLITIKA IR BENDROSISOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NUOSTATOS

3.1.  Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

3.2.  Pirkėjas, užsakydamas prekę, turi nurodyti prekių užsakymui įvykdyti būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, tikslų siuntimo adresą (jei prekės siunčiamos kitu adresu), telefono numerį, el. paštą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami elektroninės prekybos Internetinėje parduotuvėje tikslu. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius – prekių pristatymo įmones (kurjerių tarnybas), prekių tiekėjus, gamintojus, bankus, mokėjimo įstaigas ir pan., kai būtina užtikrinti su Pirkimo-pardavimo sutartimi susijusių Pardavėjo įsipareigojimų vykdymu, ir tik tiek, kiek būtina šiems įsipareigojimams įvykdyti. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.Šie duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės ar paskutinio pirkimo Internetinėje parduotuvėje, priklausomai nuo to, kuris įvykis yra naujesnis. Po to asmens duomenys sunaikinami Pardavėjo įgalioto darbuotojo.

3.3.  Pardavėjas Pirkėjo sutikimu arba Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje numatytu atveju gauna bei tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, adresą. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės ar paskutinio pirkimo Internetinėje parduotuvėje, priklausomai nuo to, kuris įvykis yra naujesnis. Po to asmens duomenys sunaikinami Pardavėjo įgalioto darbuotojo.

3.4.  Pardavėjas gauna Pirkėjo asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (inicijavus prekių užsakymo ir pirkimo-pardavimo procedūrą, jam sukūrus Internetinės parduotuvės kliento paskyrą bei ja naudojantis). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.

3.5.  Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

3.5.1.      Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;

3.5.2.      Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu, elektroniniu paštu, kuris buvo nurodytas užsakymo pateikimo metu ar  Internetinės parduotuvės paskyroje, nurodydamas savo vardą ir pavardę;

3.5.3.      Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų;

3.5.4.      Kitas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.

3.6.  Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai Pardavėjo veiklos vietoje.

3.7.  Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.

3.8.   Asmens duomenis šiose Taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai būtina užtikrinti su Pirkimo-pardavimo sutartimi susijusių Pardavėjo įsipareigojimų vykdymą arba kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.

3.9.  Be aukščiau nurodytų taisyklių, gali būti taikoma Pardavėjo patvirtinta specialioji privatumo politika ir asmens duomenų apsaugos nuostatos, apie kurias tokiais atvejais Pirkėjas atskirai informuojamas.

 

4.  PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

4.1.  Pirkėjas, norėdamas užsisakyti ir nusipirkti prekių Internetinėje parduotuvėje, gali tai padaryti  užsiregistravęs internetinėje svetainėje www.simetria.lt, įvesdamas savo vartotojo vardą arba elektroninio pašto adresą ir slaptažodį arba neužsiregistravęs, tačiau nurodydamas šių Taisyklių 3.2 punkte nurodytus duomenis. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui aptarnauti ir įvykdyti (pranešimai apie gautus užsakymus bei mokėjimus, patvirtinimai apie priimtą užsakymą, apie priimto užsakymo vykdymą, statusą, statuso pasikeitimą ir pan.). Informaciniuose pranešimuose pateikiama Pardavėją identifikuojanti informaciją bei aktualūs kontaktiniai duomenys, taip pat aktuali informacija, susijusi su užsakymu.

4.2.  Perkant Internetinėje parduotuvėje laikoma, kad Pirkėjas sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį  nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, perskaitęs ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, pažymi varnelę prie teiginio „PERSKAIČIAU IR SUTINKU SU TAISYKLĖMIS IR SĄLYGOMIS“ ir paspaudžia nuorodą „Apmokėti“. Pirkimo-pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

4.3.  Pardavėjas nėra įsipareigojęs atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį. Pardavėjas patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti apie tai pranešdamas Pirkėjui – nuo šio momento laikoma, kad Pardavėjas patvirtino.

4.4.  Kiekviena Pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma Pardavėjo Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 

5.  PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1.  Pirkėjas turi šias teises:

5.1.1.      Pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.1.2.      Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 bei 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. Pardavėjas šios teisės nesuteikia Pirkėjui – juridiniam asmeniui ir fiziniam asmeniui, kuris pagal teisės aktus nėra laikomas vartotoju.

5.2.  Informacija apie Pirkėjo teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties (informacija taip pat pateikta Taisyklių priede „Informacija apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą“):

5.2.1.      Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties per 14 dienų, nenurodydamas jokios priežasties;

5.2.2.      Ši teisė nėra taikoma šioms Pirkimo-pardavimo sutartims:

a)      sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų sutarties atsisakymo laikotarpiu;

b)      sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

c)      sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

d)      kitoms sutartims, nurodytoms Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje.

5.2.3.      Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas Gavėjas, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:

a)    jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas Gavėjas, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

b)   jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Gavėjas, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

c)    jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Gavėjas, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

5.2.4.      Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, turi pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą elektroninio pašto adresu [email protected], elektroninio laiško temoje (angl. Subject) Pirkėjas turi nurodyti prekių įsigijimo PVM sąskaitos – faktūros numerį ir prierašą „Nutraukiama pirkimo-pardavimo sutartis“. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą (PVM sąskaitą – faktūrą). Pirkėjas gali pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Jei Pirkėjas pasinaudoja šia galimybe, Pardavėjas nedelsdamas atsiunčia Pirkėjui patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad Pardavėjas yra gavęs tokį Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą.

5.2.5.      Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

5.2.6.      Jei Pirkėjas atsisako Pirkimo-pardavimo sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, Pardavėjas grąžina Pirkėjui iš jo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Pirkėjui pasirinkus ne Pardavėjo pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Pardavėjas atlieka tokį grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu; bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su pinigų grąžinimu susijusių mokesčių. Pardavėjas gali nekompensuoti mokėjimo tol, kol Pardavėjas atgaus prekes arba Pirkėjas pateiks įrodymus, kad išsiuntė prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau (išskyrus atvejus, kai Pardavėjas pasisiūlė pats atsiimti prekes Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo atveju). Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas prekes, Pirkėjas yra informuojamas Internetinės parduotuvės sistemoje ir (arba) elektroniniu laišku ar trumpąja SMS žinute.

5.2.7.      Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo atveju Pirkėjas turi nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešė apie savo sprendimą atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties, išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas Pardavėjui (UAB „IDENTIA“ veiklos adresu P. Lukšio g. 32, Domus galerija, LT-08222 Vilnius). Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

5.2.8.      Pirkėjas padengia tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Kai prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžinamos paštu, apskaičiuota, kad tokių prekių grąžinimo išlaidos daugiausia sudaro maždaug 20 EUR.

5.2.9.      Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

5.2.10.  Grąžinama prekė privalo būti nenaudota, nesugadinta, nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę), originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (išskyrus pakuotės išvaizdos pakitimus, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę), nuo grąžinamos prekės nebuvo nuimtos originalios etiketės, grąžinama prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Tuo atveju, kai grąžinama prekė neatitinka šių reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekę. Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.

5.3.  Pirkėjas turi šias pareigas:

5.3.1.      Sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti prekes šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

5.3.2.      Registracijos (užsakymo) formoje pateikti tikslius, teisingus, išsamius duomenis. Pirkėjas taip pat atsakingas už duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.

5.3.3.      Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę ir (ar) pristatymo adresą privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu [email protected]. Elektroninio laiško temoje (angl. Subject) Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį, nuoroda į šį numerį pateikiama Pardavėjo atsiųstame užsakymo patvirtinimo laiške ir prierašą „Klaidingas užsakymas”. Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju telefono numeriu +37065528329 darbo dienomis 10:00 – 19:00 val., šeštadieniais 10:00 – 18:00 val.. Jeigu klaida pastebėta po elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, prekės grąžinamos ir keičiamos Taisyklių nurodyta tvarka.

5.3.4.      Neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

5.3.5.      Naudodamasis Internetine parduotuve laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

6.  PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1.  Pardavėjas turi šias teises:

6.1.1.      Nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus.

6.1.2.      Esant svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui.

6.1.3.      Nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

6.1.4.      Anuliuoti Pirkėjo užsakymą (nepranešus Pirkėjui), jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 1 darbo dieną nuo užsakymo pateikimo.

6.2.  Pardavėjas turi šias pareigas:

6.2.1.      Šiose Taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).

6.2.2.      Gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

6.2.3.      Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo pasirinktu adresu, šiose Taisyklėse aptartomis sąlygomis, jei Pirkėjas tokią paslaugą pasirenka.

6.2.4.      Jei dėl svarbių aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per protingą terminą, bet neilgiau kaip per 14 (keturiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

7.  PREKIŲ KAINA, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

7.1.  Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

7.2.  Apmokėti už prekes Pirkėjas gali:

7.2.1.      iš anksto sumokėdamas už prekę per elektroninio atsiskaitymo sistemą “PayPal”. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka “PayPal”, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje;

7.2.2.      iš anksto sumokėdamas už prekę per elektroninio atsiskaitymo sistemą „Paysera“ ir jos siūlomus mokėjimo būdus. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka „Paysera“, kadangi visos piniginės operacijos vyksta šioje elektroninio atsiskaitymo sistemoje;

7.2.3.      kitais Internetinėje parduotuvėje nurodytais būdais, jei jie tuo metu yra palaikomi.

7.3.  Pirkėjui už prekes mokant iš anksto, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik gavus apmokėjimą už prekes. Pardavėjas, negavęs apmokėjimo per 1 darbo dieną nuo prekių užsakymo dienos, turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

7.4.  Pirkėjui už prekes mokant grynaisiais pinigais prekės atsiėmimo metu, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo užsakymo gavimo dienos.

7.5.  Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

7.6.  Pardavėjas turi teisę keisti Internetinėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje arba su prekės pardavimu Pirkėjui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus prekės kainai, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę nesutikti su tokiu prekės kainos pakeitimu ir anuliuoti pateiktą užsakymą. Šalys susitaria, kad dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.

7.7.  Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam gali būti pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

7.8.  Pardavėjas pasilieka teisę keisti atsiskaitymo būdus, apie tai pranešdamas Internetinėje parduotuvėje.

 

8.  NUOLAIDŲ IR DOVANŲ KUPONAI

8.1.  Pardavėjas turi teisę išduoti nuolaidų kuponus, kurie suteikia specialias nuolaidas Pardavėjo parduodamoms prekėms arba parduoti dovanų kuponus (čekius), už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes ar padengti dalį prekių kainos. Kuponai į pinigus nėra keičiami.

8.2.  Pirkėjas, norėdamas panaudoti kuponą, užsakymo metu turi nurodyti kupono kodą ir paspausti nuorodą „Taikyti kuponą“.

8.3.  Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų kupono (čekio) vertę, sumoka dovanų kuponu (čekiu), kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų kupono (čekio) vertę, sumoka dovanų kuponu (čekiu), jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

8.4.  Nuolaidos kuponai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei prekės vertės.

8.5.  Išpardavimo prekėms nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

8.6.  Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidų kuponą ir/ar turimus dovanų kuponus (čekius).

 

9.  PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1.  Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo vietoje.

9.2.  Prekių pristatymas pirkėjui:

9.2.1.      Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2.      Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas (prekių aprašymuose gali būti nurodytas ir kitas pristatymo terminas) arba kitu su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu suderintu laiku nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo Pirkėjo ir Pardavėjo ar jo įgalioto atstovo aptarto prekių pristatymo termino. Esant minėtoms aplinkybėms Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas susisiekia su Pirkėju ir iš naujo suderina prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.

9.2.3.      Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Visais atvejais prekes atsiimantis asmuo privalo parodyti asmens dokumentą, kitaip prekės nebus perduotos.

9.2.4.      Užsakymo formoje Pirkėjas turi teisę nurodyti, kad prekės bus pristatomos Gavėjui. Tokiu atveju Pirkėjas turi nurodyti Gavėjo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Taisyklių 9.2.3 punktas taikomas ir tais atvejais, kai prekes atsiima Gavėjas.

9.2.5.      Pirkėjas ar Gavėjas, nepriėmęs prekių, už kurias buvo apmokėta išankstiniu apmokėjimu, už pakartotinius susitarimus pristatyti bus papildomai apmokestinamas siuntimas. Pardavėjas pasilieka teisę išformuoti užsakymą, jeigu prekės nepriimamos ilgiau nei 7 (dešimt) dienų dėl Pirkėjo ar Gavėjo kaltės.

9.2.6.      Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Prieš pristatydamas prekes Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas susisiekia su Pirkėju ar Gavėju ir dar kartą patikslina pristatymo sąlygas (pristatymo vietą ir laiką, prekes atsiimantį asmenį).

9.2.7.      Pristatymo kaina  – 20 EUR. Tačiau tam tikrais atvejais tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, todėl galutinę kainą Pirkėjas gali pamatyti tik suformavęs ir patvirtinęs užsakymą.

9.2.8.      Pirkėjas ar Gavėjas privalo sudaryti tinkamas sąlygas prekių pristatymui.

9.3.  Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo vietoje:

9.3.1.      Prekių atsiėmimo vietos adresas(-ai) – P. Lukšio g. 32, Domus galerija, LT-08222 Vilnius.

9.3.2.      Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo vietoje nemokamas.

9.3.3.      Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjas yra informuojamas Internetinės parduotuvės sistemoje, taip pat elektroniniu paštu ir/ar trumpąja SMS žinute. Pardavėjas pasilieka teisę išformuoti užsakymą, jei pirkėjas vėluoja atsiimti prekes.

9.3.4.      Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti Pardavėjo patvirtintą ir el. paštu atsiųstą užsakymo lapą arba užsakymo formą, suformuotą perkant internetu.

9.3.5.      Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti pats. Visais atvejais prekes atsiimantis asmuo privalo parodyti asmens dokumentą, kitaip prekės nebus perduotos.

9.4.  Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5.  Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis šiose Taisyklėse ir/ar atskiruose prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, tačiau nurodyti terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

9.6.  Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.7.  Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos/prekės perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos/prekės perdavimo – priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta/prekė yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

9.8.  Pirkėjas pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.9.  Prekių pristatymo/atsiėmimo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant PVM sąskaitą-faktūrą (važtaraštį) ar kitą prekės perdavimą-priėmimą žymintį dokumentą.

 

10.  PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA, GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

10.1.   Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme. Informacija apie prekių priežiūrą ir eksploataciją yra pateiktos šių taisyklių priede „Baldų ir kitų daiktų priežiūros ir eksploatacijos taisyklės“.

10.2.   Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio ar kito elektroninio prietaiso (telefono, planšetinio kompiuterio ir kt.) ekrano ypatybių ar individualių ekrano savybių nustatymų.

10.3.   Kai Pirkėjas yra vartotojas, Pardavėjas Internetinėje parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikia 2 metų garantiją, jei prekės aprašyme aiškiai nenumatytas kitoks garantijos terminas ir sąlygos. Kai Pirkėjas nėra vartotojas, suteikiama 6 mėnesių garantija, jeigu prekės aprašyme aiškiai nenumatytas kitoks garantijos terminas ir sąlygos. Tam tikrais atvejais kokybės garantija gali būti nesuteikiama dėl priežasčių, kurias lemia prekių savybių ypatumai (daiktas, kurį panaudojus nėra galimybės patikrinti jo atitikimą gamintojo nustatytiems kokybės reikalavimams).

10.4.   Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybę tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

10.5.   Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

10.6.   Pirkėjui siunčiant/pristatant prekes Taisyklių 10.5 punkte nurodytu atveju, būtina laikytis šių sąlygų:

10.6.1.  grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (neprivalomai);

10.6.2.  grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

10.6.3.  grąžinama prekė turi būti tvarkinga, švari;

10.6.4.  grąžinamos prekės garantijos terminas neturi būti pasibaigęs;

10.6.5.  pateikti rašytinį prašymą nurodant vieną pasirinktą pageidavimą iš galimų: nemokamai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę), nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą, vienašališkai nutraukti sutartį ir sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą;

10.6.6.  pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (kasos kvitą, PVM sąskaitą-faktūrą, prekės priėmimą/atsiėmimą patvirtinantį dokumentą).

10.7.   Pardavėjas neatsako už prekių trūkumus, kurie atsirado dėl Pirkėjo ir/ar trečiųjų asmenų kaltės.

10.8.   Pirkėjas neturi teisės nutraukti Pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu prekės trūkumas mažareikšmis.

10.9.   Protingas prekių siuntimo/pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti, pakeisti dėl prekės trūkumų ar trūkumams šalinti apmoka Pardavėjas, tuo atveju, jeigu grąžinimui, pakeitimui ar trūkumų šalinimui siųstose prekėse nustatyta trūkumų. Prekėse nenustačius trūkumų, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

10.10.    Pardavėjui pristačius netikslaus dydžio, spalvos arba modelio prekę, pakartotinis pristatymas yra nemokamas. Dėl pakartotinio prekių pristatymo ar atsiėmimo Pirkėjas susitaria elektroniniu paštu arba telefonu.

10.11.    Jeigu Pardavėjas pakeičia netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, tai jis neturi teisės reikalauti iš Pirkėjo atlyginti Pirkimo–pardavimo sutartyje numatytos kainos ir prekės kainos, galiojusios jo pakeitimo momentu, skirtumą (netaikoma Pirkėjams – juridiniams asmenims ir fiziniams asmenims, kurie pagal teisės aktus nėra laikomi vartotojais).

10.12.    Kai netinkamos kokybės daiktas keičiamas kitu analogišku, kuris skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, Pirkėjas turi atlyginti Pirkimo-pardavimo sutartyje numatytos kainos ir naujos prekės kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą.

10.13.    Kai Pirkėjas reikalauja atitinkamai sumažinti netinkamos kokybės prekės kainą, atsižvelgiama į prekės kainą šio reikalavimo pareiškimo momentu.

10.14.    Pirkėjas, grąžindamas prastos kokybės prekę Pardavėjui, turi teisę reikalauti atlyginti nustatytos Pirkimo-pardavimo sutartyje kainos ir kainos, galiojančios jo reikalavimo patenkinimo momentu, skirtumą.

10.15.    Prekių grąžinimas pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties vykdomas vadovaujantis Taisyklių 5.2 punktu.

 

11.  TIESIOGINĖ RINKODARA, REKLAMINIŲ AKCIJŲ (TIESIOGINĖS RINKODAROS ŽAIDIMŲ, LOTERIJŲ KONKURSŲ) VYKDYMAS

11.1.   Pirkėjas patvirtindamas užsakymą sutinka, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka/nesutinka, kad Pardavėjas naudotų jo asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, adresą) tiesioginės rinkodaros tikslais.

11.2.   Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir bet kada atsisakyti Pardavėjo siunčiamų naujienlaiškių nenurodydamas nesutikimo priežasties.

11.3.   Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Internetinėje parduotuvėje skelbiamas įvairias akcijas.

11.4.   Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas arba jas panaikinti.

11.5.   Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

11.6.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.7.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

11.8.   Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

12.  ATSAKOMYBĖ

12.1.   Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2.   Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3.   Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šio asmens atliekamus veiksmus priskiria Pirkėjui.

12.4.   Jei Internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.5.   Pirkimo-pardavimo sutarties neįvykdymo ar netinkamo vykdymo atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, t.y. jos patirtas išlaidas dėl kaltosios šalies veiksmų.

12.6.   Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

12.7.   Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal Pirkimo-pardavimo sutartį, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

 

13.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1.   Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 24 valandos.

13.2.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia šiose Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu/registruotu paštu arba trumpąja SMS žinute Pirkėjo nurodytu telefono numeriu.

13.3.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Internetinės parduotuvės skiltyje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.4.   Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.5.   Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.6.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.7.   Tais atvejais, kai Pirkėjas yra vartotojas, vartotojui nesutinkant su Pardavėjo pateiktu atsakymu į rašytinę pretenziją, vartotojas turi teisę pateikti prašymą ar skundą dėl Interneto parduotuvėje įsigytos prekės Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466) adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu el.p. [email protected],      interneto svetainėje www.vvtat.lt, taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

 

 

___________________________________________________________________________________

INFORMACIJA APIE NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMĄ

 

Teisė atsisakyti sutarties

 

Jūs turite teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

 

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę – jei sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, arba:

a)      kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba

b)      kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis; arba

c)      kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmą prekę – jei sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo nustatytu laikotarpiu.

 

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite mums (UAB „IDENTIA“, juridinio asmens kodas 300005139, adresas P. Lukšio g. 32, Domus galerija, LT-08222 Vilnius, Tel: +37065528329, el. pašto adresas [email protected]) pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Jei pasinaudojote šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą.

 

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

 

Sutarties atsisakymo pasekmės

 

Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių. Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau (išskyrus atvejus, kai mes patys pasisiūlome atsiimti prekes Sutarties atsisakymo atveju).

 

Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas mums, UAB „IDENTIA“ adresu P. Lukšio g. 32, Domus galerija, LT-08222 Vilnius. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

 

Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

 

Jei prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu: Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Apskaičiuota, kad išlaidos daugiausia sudaro maždaug 20 EUR.

 

Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

 

Teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms Sutartims:

1)      sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų sutarties atsisakymo laikotarpiu;

2)      sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

3)      sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

4)      kitoms sutartims, nurodytoms Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje.

 

 

PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

 

– Kam (UAB „IDENTIA“, juridinio asmens kodas 300005139, adresas P. Lukšio g. 32, Domus galerija, LT-08222 Vilnius, el. pašto adresas [email protected])

 

– Aš pranešu, kad atsisakau pirkimo-pardavimo sutarties dėl šių prekių: [nurodyti]

 

– Užsakytų [data]

 

– Gautų [data]

 

– Pirkėjo vardas, pavardė

 

– Pirkėjo adresas

 

– Pirkėjo asmeninės banko sąskaitos numeris (Vardas, pavardė, sąskaitos numeris, jeigu lėšos grąžinamos ne į pirkėjo asmeninę banko sąskaitą),

 

– Pirkėjo parašas (tik jei ši forma pateikiama popierine forma)

 

– Data.

 

Pastaba Pirkėjui: grąžinama prekė privalo būti nenaudota, nesugadinta, nepraradusi savo prekinės išvaizdos dėl Pirkėjo kaltės (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę), originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (išskyrus pakuotės išvaizdos pakitimus, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę), nuo grąžinamos prekės nebuvo nuimtos originalios etiketės, grąžinama prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta. Tuo atveju, kai grąžinama prekė neatitinka šių reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekę. Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta prekė atitiko aukščiau išvardintas sąlygas.

 

 

PRIDEDAMA: [Prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas (PVM sąskaitą – faktūrą)]

 

 

___________________________________________________________________________________

 

BALDŲ IR KITŲ DAIKTŲ PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATACIJOS TAISYKLĖS

 

Šios taisyklės nustato bendrąsias UAB „IDENTIA“ internetinėje parduotuvėje www.simetria.lt parduodamų prekių (baldų, šviestuvų, kitų interjero detalių ir pan.) priežiūros ir eksploatavimo taisykles.

 

Jei konkrečių prekių aprašymuose ar prekių gamintojų instrukcijose numatytos kitokios tų prekių priežiūros ir eksploatavimo taisyklės, vadovaujamasi konkrečių prekių aprašymuose ar prekių gamintojų instrukcijose numatytomis taisyklėmis. Pirkėjas ir prekių naudotojas atsako už įsigytų prekių tinkamą priežiūrą ir eksploatavimą.

 

Bendros baldų priežiūros ir eksploatacijos taisyklės:

1.        Baldus reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, tiesioginio elektros prietaisų poveikio, negalima jų statyti arčiau nei 1 m iki židinių, šilumos šaltinių, oro kondicionierių.

2.        Baldų negalima stumdyti, nes galima juos pažeisti. Baldų pernešimas leis išvengti galimų grindų apgadinimų. Perstūmimo metu baldų kojelės gali subraižyti grindų paviršių.

3.        Staigūs temperatūros pokyčiai gali stipriai pažeisti baldus arba jų dalis.

4.        Reikia vengti vandens, alkoholio, skiediklio, tirpiklių ir įvairių kitų cheminių priemonių poveikio baldams. Priemonės, skirtos baldų valymui yra naudojamos tik su baldų naudotojo atsakomybe, prieš tai priemonę išbandžius nematomoje vietoje. Atsiradusias dėmes ar skysčius reikia valyti nedelsiant!

5.        Baldai turi būti statomi sausose, vėdinamose patalpose. Baldai negali būti glaudžiami prie drėgnų sienų ir šildymo įrenginių. Baldus reikia saugoti nuo:

●     tiesioginių saulės spindulių;

●     baldai neturėtų stovėti arčiau nei 1 m iki šilumos šaltinio;

●     rekomenduojama laikymo ar eksploatacijos temperatūra  nuo +15 iki +25 laipsnių;

●     privalu užtikrinti, kad ant baldų nepapultų karštų daiktų (lygintuvų, puodų, kompiuterių ar pan.);

●     mechaninio poveikio (vengti smūgių, nebraižyti paviršiaus aštriais daiktais);

●     skysčių ir rūgščių poveikio;

●     aukštos temperatūros.

 

Minkštų baldų pristatymas, išpakavimas, baldų pastatymas:

1.        Prieš pirma kartą naudojant baldo išlankstymo funkcija reikia įsitikinti, kad visos transportavimo apsaugos yra pašalintos.

2.        Baldas gali būti susiglamžę dėl transportavimo. Tokiu atveju yra rekomenduojamas rankinis baldo dalių (porankių, pagalių ir pan.) formavimas, kas leis greičiau išgauti reikiamą baldo formą.

3.        Nekelkite baldo už porankių. Netraukite baldo už galvūgalio, minkštųjų atkaltės pagalvių, porankių ar nugaros pagalvių, nes tai gali sugadinti siūles. Atsargiai kelkite gaminį visu korpusu nuo pagrindo.

4.        Išpakavus baldą nerekomenduojama juo iš kart naudotis. Palikite baldą išsivėdinti.

5.        Baldai turi būti pastatyti lygiame paviršiuje. Baldą statykite 5-10cm nuo sienos, kad neatsirastų nusitrynimų ar įspaudimų.

6.        Rekomenduojama patalpos santykinė oro drėgmė: 45% – 55%, temperatūra nuo +18 iki +23.

7.        Nerekomenduoja baldo statyti pernelyg arti šildytuvų ir kitų šilumos šaltinių, toliau nuo orlaidžių ir oro kondicionierių, kad būtų išvengta staigių temperatūros ir drėgmės pokyčių (minimalus atstumas 1 m.).

8.        Prieš pradedant gaminio naudojimą jį reikia apsaugoti gamintojo arba pardavėjo rekomenduojamomis valymo ir konservavimo priemonėmis.

 

Kasdieninis baldų naudojimas:

1.        Baldai turi būti naudojami pagal paskirtį;

2.        Per pirmuosius tris naudojimo mėnesius baldo porolonas turėtų suminkštėti ir toks išlikti.

3.        Negalima sėdėti ant porankių, atlošo.

4.        Negalima stovėti, šokinėti sėdimojoje vietoje, atramoje arba ant pavienių spyruoklių juostų.

5.        Skirtumų atsiradimas dėl netolygaus baldo naudojimo nėra baldo trūkumas t.y., rekomenduojame Jums reguliariai keisti sėdėjimo vietą ir nesėdėti toje pačioje pamėgtoje vietoje.

6.        Naudojant minkštus baldus su pagalvėmis reikia jų formavimą rankomis kartoti priklausomai nuo baldo naudojimo intensyvumo.

7.        Natūraliu naudojimo efektu yra apdangalo raukšlėjimasis, sėdimosios dalies nedidelis išsisėdėjimas, audinio, dirbtinės ar natūralios odos tempimasis, laisvumas, apsitrynimas siūlių vietoje, odos blizgesys. Sėdimose dalyse naudojimo metu iš audinio gali susidaryti lengvos klostės – tai yra tempimo pasekmė ir nėra medžiagos defektas.

8.        Baldai turintys išlankstymo funkcija, nėra skirti kasdieniniam miegojimui.

9.        Netraukite pakeliamo mechanizmo tik vienoje pusėje – visada traukite ties centru.

10.    Vaikams yra draudžiamas savarankiškas miego ir poilsio mechanizmo išlankstymas ir sulankstymas.

11.    Rekomenduojama vengti betarpiško baldo apmušalo kontakto su žmogaus kūno prakaitu, gyvūnų ir augalų kilmės riebalais, tirpikliais ir alkoholį turinčiais skysčiais bei su kitomis cheminėmis priemonėmis, galinčiomis turėti nepalankų poveikį apmušalui.

12.    Nedėkite ant baldų laikraščių, žurnalų- dažai gali įsigerti ir sugadinti baldo apmušalą. Džinsai ir kiti drabužiai, baldų apdangalai (pledai), bei daiktai pagaminti iš dažančio audinio (medžiagos), gali palikti matomų dėmių ant baldo apmušalo.

13.    Laikui bėgant gali atsirasti atspalvio nevienodumas, kurį sąlygoja blukinantis šviesos poveikis.

 

Natūrali oda:

1.        Dažyta oda neretai sutrūkinėja ir laikui bėgant pradeda luptis. Taip nutinka dėl to, kad kūno riebalų ir prakaito , kurie įsigeria į baldo odos paviršių ir pamažu pradeda tirpdyti dažų dangą. Tinkamai atliekamas valymas padės išvengti odos sutrūkinėjimo ir lupimosi.

2.        Naudojant baldus, odos atspalvis bei blizgumas gali kisti, gali atsirasti apmušalo išsitampymas – tai natūrali savybė.

3.        Naudojant baldus gali atsirasti odos nutrynimai ir blizgėjimas

4.        Antikinė baldų išvaizda yra išgaunama dedant tamsesnį dažiklį ant šviesaus pagrindo, todėl nutrynimai atsirandantys naudojimo metu yra labiau matomi.

 

Natūralios odos savybes

Natūrali oda turi savo būdingą kvapą, leistinus faktūros ir atspalvių skirtumus, taip pat gali turėti įvairių rūšių randus, strijas, gyslas, raukšles bei žymes po įkandimų. Pagal technologiją baldų gamybai gali būti naudojama skirtingo storio, kietumo oda atsižvelgiant į vietą, kur gaminyje ji bus panaudota.

 

Matmenys

Minkštieji baldai yra gaminami naudojant minkštas medžiagas ir negali būti išmatuoti tiksliai pagal matmenis. Nedideli baldo matmenų nukrypimai, siūlių nevienodumai, pagalvių nevienodumui ir pan. yra neišvengiamai ir būdingi minkštiems baldams.

 

Spalvos nukrypimai

Spalvos skirtumai tarp pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali skirtis.  Dėl dažymo technologijų nėra absoliučios garantijos, kad pavyzdžio audinio spalva visiškai sutaps. Tai taikoma tiek audiniams, tiek dirbtinei bei natūraliai odai. Garantija taip pat netaikoma medžiagų tekstūros nevienodumui.

 

Baldų, pagamintų su juostuotu ar languotu audiniu, raštas ne visada gali būti sutaikytas dėl gaminimo technologijos.

 

Kvapas

Oda, dirbtinė oda, gobelenas, mediena turi savo specifinį kvapą.

 

Valymas

1.        Baldų apmušalams valyti privaloma naudotis tik atitinkamų registruotų įmonių valymo paslaugomis arba naudoti parduodamas sertifikuotas priemones, skirtas tik atitinkamų baldų apmušalų priežiūrai, griežtai laikantis jų naudojimosi taisyklių, bei baldo gamintojo rekomendacijų.

2.        Sausam purvui pašalinti, atsargiai nušluokite baldą sausu audiniu ar švelnių šerių šepečiu.

3.        Baldus valyti reikia sukamais judesiais, smarkiai nespaudžiant. Stiprus trynimas gali pažeisti apmušalo paviršių tiek odinių, tiek dirbtinės odos, pažeisti gobeleno plauką, bei išplėsti dėmę.

4.        Jei baldas yra šlapias, nedžiovinkite jo plaukų džiovintuvu, o naudokite popierinius rankšluosčius ar sausą baltą audinį.

5.        Visada valykite vientisus baldo elementus – nuo siūlės iki siūlės, kad pilnai išvalytumėte, pvz.; sėdimoji dalis, porankiai.

 

Odinių baldų valymas

Įprastiniam valymui naudokite  nespalvoto audinio medvilninę šluostę sudrėkintą kambario temperatūros vandeniu. Porą kartų per metus reikia odinius baldus sutepti specialia odiniams baldams skirta priemone, išvengiant odos džiūvimo bei skilinėjimo. Jokiu būdu odai valyti nenaudokite tirpiklių, acetono, spirito, muilo ir skalbimo milteliu. Valymui naudokite odai skirtą valymo kremą. Atminkite, kad oda reikalauja labai atidžios priežiūros. Neskalbkite odinių baldų apmušalų.

 

Dirbtinės odos baldų valymas

Įprastiniam valymui naudokite švarią šluostę. Eko odos atnaujinimui naudokite švarią šluoste suvilgytą ricinos aliejumi.

 

Gobeleninių baldų valymas ir priežiūra

Įprastiniam valymui naudokite dulkių siurblį ir švelnių šerių šepetį. Dėmės yra valomos griežtai laikantis gobeleno valymo rekomendacijų.

Lygintuvo naudoti negalima.

 

 

Baldų pagamintų iš MDF (medžio dulkių plokštė),  medžio ir faneros eksploatacijos ir priežiūros taisyklės:

1.        Nestatykite karštų ir drėgnų daiktų tiesiai ant baldų;

2.        Blizginkite ir poliruokite tik atidžiai perskaitę naudojamų priemonių sudėties aprašymą. Per didelis silikono ir distiliuotos naftos kiekis gali pakenkti paviršiaus apdailai;

3.        Rekomenduojama, kad baldai būtų laikomi patalpose, kurių temperatūra ne mažesnė kaip +15 iki +25 laipsnių ir santykinis oro drėgnumas nuo 45 % iki 70%.

4.        Baldai turi būti statomi vėdinamose patalpose. Negali būti glaudžiami prie drėgnų sienų ir šildymo įrenginių.

5.        Baldus būtina saugoti nuo drėgmės. Vandeniui patekus nedelsiant nuvalyti sausu medžiagos gabalėliu. Baldų detalėms ilgesnį laiką būnant sąlytyje su vandeniu (ar kitais skysčiais) gali deformuoti plokštė ar atsiklijuoti briaunos.

6.        Baldus būtina saugoti nuo mechaninių pažeidimų, nenaudoti aštrių daiktų baldų valymui. Būtina saugoti nuo chemikalų.

7.        Valyti būtinai tik sausu, minkštu audiniu arba specialiomis šluostėmis. Valant nespausti, netrinti vienoje vietoje.

8.        Jei nešvarumus sunku išvalyti, privalote naudoti specialius valiklius, kurie ne tik valo, bet gali ir apsaugoti, poliruoti, konservuoti, aromatizuoti ir turėti kitų naudingų savybių.

9.        Baldus būtina naudoti pagal paskirtį, kad nesugadinti baldo konstrukcijos.

 

Laminuotos medžių drožlės plokštės priežiūros ir eksploatacijos taisyklės:

 

1.        Laminuotos medžių drožlės plokštės baldus neigiamai veikia tiesioginis kontaktas su vandeniu . Svarbiausias dėmesys, prižiūrint iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) pagamintus baldus, turi būti skiriamas plokštės briaunoms (kantui), nes per jas galintis patekti vanduo gali “išpūsti” ir pačią plokštę. Išpylus vandens ar kito skysčio jį tereikia greitai nuvalyti. Ilgiau paliktas vanduo gali prasiskverbti per plokštės briaunas į vidų ir deformuoti plokštės paviršių.

2.        Laminuotos medžių drožlės plokštė yra degi, todėl reikia saugoti nuo tiesioginės ugnies. Baldų nestatykite per arti židinio, oro kondicionieriaus ventiliacijos angos, nes gali deformuotis medžiaga ar būti pažeista baldų apdaila.

 

Medinių ir natūralios faneruotės stalų ir žurnalinių staliukų priežiūros ir eksploatacijos taisyklės:

1.        Ilgą laiką šviesai tiesiogiai krintant ant tam tikrų detalių, gali susilpnėti jų chromatinės charakteristikos palyginus su kitomis detalėmis, kurias mažiau veikė šviesa. Keičiant ir/arba papildant kai kuriuos baldų elementus skirtingu laikotarpiu, detalių spalva gali skirtis. Šis spalvos skirtumas, kuris po kurio laiko pasidarys ne toks ryškus, nėra blogos kokybės baldų požymis.

2.        Perstumiant stalus ir žurnalinius staliukus į kitą vietą, visuomet pirma išrinkite, kad nepažeistumėte konstrukcijos ir rėmų.

3.        Baldų negalima veikti stipriu, taškiniu spaudimu, nes taip galima pažeisti baldų konstrukciją.

4.        Rekomenduojama laikymo arba eksploatacijos temperatūra yra nuo +15 iki + 25 C. Kambariuose būtina palaikyti santykinį oro drėgnumą: 65-70%. Tai padės išvengti medžio masyvo baldų skilinėjimo, išblukimo ar susitraukimo

5.        Nuvalykite nešvarumus iš karto. Geriau valykite naudodami sugeriančią medžiagą, o ne trinkite. Ilgai nenuvalytas vanduo, paliks baltas dėmes ant baldo. Alkoholis, kvepalai, priemonės po skutimosi ir medikamentai gali smarkiai pažeisti apdailą.

6.        Nepjaustyti tiesiai ant stalviršio. Naudokite pjaustymo lentelę.

7.        Nestatyti ant stalviršio įkaitusios keptuvės, karšto puodo, lygintuvo ar kitų aukštos temperatūros daiktų be termoizoliacinės tarpinės. Naudokite karštų indų padėkliukus.

8.        Nestatykite plastikinių ar guminių daiktų (lempų pagrindų, užrašų knygučių, guminių kilimėlių ir kt.), nes kai kurie plastikai turi savo sudėtyje ingredientų, kurie gali pažeisti apdailą. Naudokite medžiagines staltieses, servetėles ir įvarius uždangalus ar užtiesalus. Periodiškai keiskite priedų ir aksesuarų vietą ant baldų, kad jie negulėtų visą laiką toje pačioje vietoje.

9.        Nenaudokite kelių rūšių valymo priemonių vienu metu ar iš kart paeiliui.

10.    Pagrindinė medinių baldų priežiūros priemonė yra dulkių valymas švaria minkšta šluoste.

11.    Ant medinių baldų statydami gėrimus, kambarinius augalus ir pan., visuomet naudokite tam skirtus medžiaginius padėklus ar lėkšteles, kadangi skysčiui patekus ant baldų paviršiaus atsiras dėmių, o po ilgesnio laiko medžio apdaila gali atšokti. Medinių baldų paviršių neigiamai veikia tiesioginiai saulės spinduliai – medis išblunka, skyla. Dėl šių priežasčių medinius baldus derėtų statyti atokiau nuo langų, kondicionierių bei šildytuvų, kurie taip pat kenkia medžio drėgmės pusiausvyrai. Sintetinių, guminių, plastikinių daiktų sudėtyje yra kenksmingų cheminių medžiagų, kurios, kaip ir riebalai, gadina baldų paviršių, todėl nepatartina tokių daiktų ant medinių baldų palikti ilgesniam laikui. Staltiesės ar kamštinio medžio padėklai saugo Jūsų baldus, tačiau nepamirškite laikas nuo laiko šių apdangalų nuimti ir patikrinti, ar po jais nesislepia nepastebėtos išpiltų ir susigėrusių skysčių dėmės ar dalelės galinčios pažeisti baldų paviršių.

 

Metalinių ir stiklinių elementų, stiklinių stalų ir žurnalinių staliukų priežiūros ir eksploatacijos taisyklės:

 

1.        Metalo paviršiams valyti nenaudokite kietų abrazyvinių priemonių. Pažeistą paviršių nedelsdami nupoliruokite, taip apsaugosite nuo korozijos po juo esančius metalo sluoksnius. Valykite dulkes. Chromuotus ar nerūdijančio plieno paviršius valykite tik specialiomis tam pritaikytomis valymo priemonėmis. Ilgalaikis metalo apdailos baldų laikymas drėgnoje aplinkoje gali sukelti koroziją. Kambario baldų nerekomenduojama naudoti lauke.

2.        Nuo stiklinių baldų elementų dulkės valomos minkšta sausa šluoste. Valykite tik žinomų gamintojų valikliais, vadovaudamiesi ant pakuočių pateiktomis instrukcijomis. Stiklo valiklių nepurkškite ant kitų paviršių ar matinio stiklo. Matinio stiklo reikmenis atsukite matine puse žemyn. Saugokite, kad ant matinio stiklo paviršiaus nepatektų riebalų ar kitų nešvarumų – gali likti sunkiai išvalomų dėmių.

3.        Matinė (šiurkšti) stiklo paviršiaus pusė yra padengta specialiu laku, todėl laku padengtą stiklo paviršiaus pusę plauti tik paprastu šiltu +35-40 C vandeniu. Jei matinio (šiurkštaus) , laku padengto stiklo paviršiaus pusė ištepta vienoje vietoje, būtina valyti visą stiklo paviršių. Valyti būtinai tik medvilniniu audeklu arba specialiomis stiklui skirtomis pašluostėmis. Valant nespausti, netrinti vienoje vietoje. Laku padengtas stiklo paviršius neturi turėti sąlyčio su kitais kūnais, kad nebūtų pažeistas/ subraižytas lako paviršius. Matinio stiklo nevalykite stiklo valikliu. Saugokite, kad ant jo nepatektų riebalų, nes gali likti sunkiai išvalomų dėmių.

 

Kėdžių priežiūros ir eksploatacijos taisyklės:

 

1.        Kėdes naudokite pagal paskirtį. Ant kėdžių negalima šokinėti, laipioti, nenaudokite pasilipimui;

2.        Saugokite kėdes nuo skysčių (sulčių, kavos, riebalų, vyno, vandens ir t.t.), cheminių medžiagų (rūgščių, šarmų, dažų, tirpiklių ir t.t.) poveikio. Išpylus – nedelsiant nuvalykite perstatinėdami kėdes į kitą vietą jų nestumkite, o perneškite. Saugokite patalpos grindis! Turint jautrias grindis įbrėžimams patartina naudoti kėdėms apsaugines pagalvėlės ant kojelių.

3.        Svarbu žinoti, kad kėdžių kieti ratukai yra skirti minkštai (kiliminei) dangai, o guma padengti ratukai skirti kietai (parketui, laminatui, plytelėms) grindų dangai.

 

Kėdžių valymo patarimai:

1.        Stenkitės, kad kėdžių paviršius visada būtų sausas. Kėdžių detalių paviršių rekomenduojama valyti sausu, minkštu audiniu (flanele, pliušu, gelumbe) ir naudoti tik tam skirtas valymo priemones, kurias galite įsigyti buitinės chemijos prekių parduotuvėse. Kiekvieną kėdės detalę rekomenduojama nuvalyti tuoj pat vos tik ji buvo ištepta;

2.        Dažyto metalinio paviršiaus nevalykite cheminiu būdu. Patariama naudoti specialiai dažytiems metaliniams paviršiams skirtas valymo priemones arba namų apyvokos valymo priemones, neturinčias abrazyvinių dalelių ir balinimo savybių (pvz. skalbimo miltelius);

3.        Ypatingai saugokite, kad ant kėdžių nepatektų agresyvių skysčių (rūgščių, šarmų, dažų, tirpiklių ir t.t.). Šie junginiai yra chemiškai aktyvūs ir gali pažeisti valomą paviršių bei būti pavojingais jūsų sveikatai.

4.        Plastiko baldų ir apdailos valymo instrukcija: Tokius paviršius būtina valyti drėgna šluoste. Paviršių būtina sausai nušluostyti. Nevalykite braižančiomis šluostėmis ar valikliais, kurių sudėtyje yra abrazyvinių dalelių. Nenaudokite medienai skirtų poliravimo ar blizginimo priemonių.

 

Maksimalūs kėdžių apkrovimai:

1.        Ant virtuvinio stalo leistina dėti iki 100kg;

2.        Baro kėdės 100 kg.

3.        Ant stiklinių žurnalinių staliukų dedamų daiktų svoris negali viršyti 0.75 kg/dm2

4.        biuro kėdžių didžiausia leidžiama apkrova – 110 kg.

5.        Valgomojo kėdės buitiniam naudojimui didžiausia leidžiama apkrova -100 kg.

6.        Baro taburečių – 100 kg.

 

Čiužinių priežiūros ir eksploatacijos taisyklės:

 

1.        Čiužinio transportavimo metu negalima jo sulenkti pusiau, nes gali atsisluoksniuoti ar sutrūkinėti konstrukcinės jo dalys.

2.        Jei išpakavus čiužinį, pasklinda „naujos prekės kvapas“, prašome jį palikti vėdinamojoje patalpoje. Kvapas išgaruos per trumpą laiko tarpą.

3.        Gaminio kvapas nėra gamybos brokas ir tokiais atvejais gamintojas neprivalo pakeisti čiužinio.

4.        Veikiamas šviesos porolonas keičia spalvą (geltonuoja), tačiau nepraranda savo fizinių savybių. Spalvos kitimas -nelaikomas gaminio broku ir tokiais atvejais gamintojas neprivalo pakeisti čiužinio; Čiužinį būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir nuo drėgmės.

5.        Dauguma gaminių gali turėti specifinį kvapą, tačiau vėdinamose patalpose jis dingsta.

6.        Čiužinio eksploatavimo metu rekomenduojama periodiškai (kartą per mėnesį) jį apsukti 1800 kampu (sukeisti galvūgalį su kojūgaliu) bei apversti, tam, kad čiužinys būtų tolygiai apkraunamas ir nenukentėtų jo komfortabilumas . Tokiu būdu jis tarnaus ilgiau.

7.        Čiužinių užvalkalo audinį rekomenduojama prižiūrėti kaip nurodyta priežiūros etiketėje..

8.        Čiužinio užvalkalą lengva nuvilkti. Retkarčiais jį išplaukite ar išvalykite sausu cheminiu būdu. Plauti patartina 30°C – 40°C temperatūros vandenyje. Gręžkite švelniai, kad audinys nesusitrauktų. Draudžiama juos džiovinti džiovintuvuose. Užvalkalas gali nežymiai susitraukti, bet per trumpą laiko tarpą, užvilkus ant čiužinio branduolio matmenys atsistato.

9.        Jeigu čiužinio užvalkalas nenuimamas, naudokite papildomą užvalkalą, kurį galėsite nuimti ir išplauti;

10.    Draudžiama čiužinį apkrauti sunkiais daiktais ir šokinėti.

11.    Čiužiniai skirti ne sėdėjimui, o gulėjimui. Sėdėjimas vienoje vietoje (pvz. žiūrint TV, skaitant ir pan. ) pažeidžia čiužinį.

12.    Jei gaminys buvo sušlapintas arba išmirkytas, ar nesilaikoma higienos reikalavimų (viskoelastinė medžiaga sugeria skysčius ir yra sudėtinga ją džiovinti) mažina jo elastingumą ir funkcionalumą, spyruoklinių čiužinių spyruoklės gali surūdyti ir atsirasti deformacijų.

13.    Tinkama miegui temperatūra 15-18°C, rekomenduojama oro drėgmė ~60%.

14.    Atsižvelgiant į higienos reikalavimus čiužinius rekomenduojama keisti po 7 metų.

15.    Garantija taikoma fiziniams defektams ir pokyčiams, jei deformacija sudaro daugiau nei 10% nuo esamo gaminio aukščio.

16.    Dėl ypatingo pagrindą sudarančių medžiagų elastingumo gali atsirasti +/-2% leistinas čiužinio matmenų nuokrypis. Toks nuokrypis nėra laikomas čiužinio broku.

17.    Dalinis čiužinio minkštumo padidėjimas iki 15% taip pat nėra laikomas broku.

18.    Čiužinį vartyti turi mažiausiai du asmenys.

 

Čiužinių tipai:

Spyruokliniai – Ant spyruoklinių čiužinių šokinėti draudžiama – taip galima pažeisti spyruoklių sistemą, sugadinti visą čiužinio branduolį.

Lateksinius- rekomenduojama naudoti lovose su grotelėmis – jiems reikalinga gera ventiliacija, ypač šiltuoju metų laiku.

 

Grotelių priežiūros ir eksploatacijos taisyklės:

 

1.        Lovų grotelės, labiausiai apkrautose vietose (sėdmenų ir pečių zonose), turi būti minkštesnės, kad kūnas optimaliai prisitaikytų.

2.        Naudoti tik kokybiškas spyruokliuojančias groteles, ne mažiau kaip su 2 lentjuostėm per grotelių ilgį. Tarpai tarp lovos grotelių lentjuosčių negali būti didesni nei 4 cm.

3.        Lentjuosčių paviršius turi būti lygus, kad nepažeistų čiužinio užvalkalo. Norint apsaugoti čiužinį nuo trinties, esant aštriam lovos dugnui, reikia naudoti orui ir drėgmei pralaidų paklotą, kuri dengiamas tarp lovos grotelių ir čiužinio.

4.        Atsižvelgiant į higienos reikalavimus groteles rekomenduojama keisti po 10 metų.

 

Lovų priežiūros ir eksploatacijos taisyklės:

 

Negalima stovėti, pasilypėti ant atskirų lovos dalių (pvz.: šonų, kojūgalio ir pan.).

 

Lovos su patalynės dėže. Draudžiama:

1.        Lipti į patalų dėžę;

2.        Kišti rankas į pakėlimo mechanizmą;

3.        Vaikams savarankiškai naudoti pakėlimo mechanizmą.

 

Būtina saugotis, kad pakėlimo mechanizmas neužkristų.

 

Renkantis lovą su pakėlimo mechanizmu, būtina paisyti gamintojo rekomendacijų lovos čiužinių svoriams. Per sunkus čiužinys gali trukdyti tinkamai naudotis pakėlimo mechanizmu.

 

Dviaukščių ir aukštų lovų naudojimo ir priežiūros taisyklės:

 

1.        Aukštos lovos ir dviaukščių lovų viršutinė lova nėra tinkamos vaikams iki šešerių metų amžiaus.

2.        Aukšta ir dviaukštė lova turi būti pastatyta ant lygių grindų.

3.        Dviaukštė ar aukšta lova surenkamos laikantis surinkimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų.

4.        Visi sutvirtinimo elementai visada turėtų būti tinkamai priveržti eksploatacijos metu. Periodiškai būtina patikrinti ar surinkimo junginiai yra tinkamai suveržti.

5.        Dviaukštė ar aukšta lova neturi būti naudojama, atsilaisvinus jungtims, jei kuri nors jų konstrukcinė dalis yra sulūžusi arba jos trūksta.

6.        Čiužinio viršus turi būti mažiausiai 160 mm žemiau saugos užtvarų viršutinio krašto arba didžiausias čiužinio storis neturi viršyti lovoje nurodyto žymens. Atstumas tarp lovos ir sienos turi būti mažesnis nei 75 mm arba turi būti didesnis nei 230mm, kad būtų išvengta sunkaus sužalojimo vaikui įstrigus tarp lovos ir sienos.

 

Informacija apie baldų gamybai naudotas medžiagas, priežiūrą ir saugų vartojimą:

 

Sintetinė vytelė – viena plačiausiai šiuo metu naudojamų medžiagų lauko baldams gaminti. Ji gali būti skirtingų geometrinių formų, šiurkštumo, spalvos, tad kartais galima ją sumaišyti net su natūralia vytele. Sintetinė vytelė pagaminta iš aukšto spaudimo plastiko pluoštų ir tai leidžia baldams būti unikaliems: stovėti lauke ištisus metus, jie nebijo UV spindulių, puvimo ar pelėsio.

Dėmesio! Esant žemesnei nei -5ºC temperatūrai vengti didesnių statinių ar dinaminių apkrovų. Priežiūrai naudokite apyšiltį vandenį, muilą ir švelnią kempinėlę.

Pastaba. Plovimui nenaudoti aukšto slėgio įrenginių.

 

Polipropilenas – standus konstrukcinis plastikas. Medžiaga puikiai tinkanti lauko baldų gamybai. Aukštos kokybės plastikas gali stovėti lauke įvairiomis oro sąlygomis. Priežiūrai naudokite apyšiltį vandenį, muilą ir švelnią kempinėlę.

Pastaba. Plovimui nenaudoti aukšto slėgio įrenginių.

 

Aliuminis – patvarus, lengvas, nerūdijantis metalas atsparus drėgmei. Iš jo pagaminti beveik visi lauko baldų rėmai. Jeigu paviršius yra iš neapdoroto aliuminio, tai jis šviečiant saulei gali šiek tiek papilkėti.

Dėmesio! Atsargiai elkitės su aštriais daiktais, jie gali pažeisti paviršių. Priežiūrai naudokite apyšiltį vandenį, muilą ir švelnią kempinėlę.

Pastaba. Plovimui nenaudoti aukšto slėgio įrenginių.

 

Aintwood, nonwood, infinitree – tai kompozicinė medžiaga tiems, kas neturi laiko lauko baldų priežiūrai. Sukurta taip, kad išlaikytų natūralios medienos išvaizdą ir pojūtį. Šis paviršius yra tinkamas naudoti visais metų laikais. Būkite atsargūs dėdami riebaluotus produktus ant šio paviršiaus, ilgai stovintis daiktas gali palikti dėmes. Taip pat priklausomai nuo temperatūros dydžio paviršius gali šiek tiek „kvėpuoti“ bei ant paviršiaus gali atsirasti burbuliukai. Priežiūrai naudokite apyšiltį vandenį, muilą ir švelnią kempinėlę.

Dėmesio! Nerekomenduojama aukštoje temperatūroje ant horizontalių paviršių palikti išgaubtų stiklo gaminių. Taip pat atsargiai elkitės su aštriais daiktais, jie gali pažeisti paviršių. Gamintojas rekomenduoja prieš naudojant stalą, visuomet pasitiesti staltiesę ir ją nuimti po naudojimosi. Taip pat rekomenduojama naudoti spec. apsaugos priemones bei valiklius skirtus kompozicinėms medžiagos prižiūrėti.

Pastaba. Plovimui nenaudoti aukšto slėgio įrenginių.

 

Grūdintas stiklas – vienas iš labiausiai tinkančių paviršių lauko baldams. Patvarus, saugus ir nereikalaujantis jokios specialios priežiūros paviršius.

Dėmesio! Atsargiai elkitės su aštriais daiktais, jie gali pažeisti paviršių. Priežiūrai naudokite apyšiltį vandenį, muilą ir švelnią kempinėlę.

Pastaba. Plovimui nenaudoti aukšto slėgio įrenginių.

 

Polystone, sprystone – tai smulkūs akmenukai užklijuoti ant grūdinto stiklo, plastiko ar aliuminio paviršiaus. Išore atitinka akmens masės paviršių, tačiau yra lengvesni. Atsparūs įvairioms klimato sąlygoms.

Dėmesio! Atsargiai elkitės su aštriais daiktais, jie gali pažeisti paviršių. Priežiūrai naudokite apyšiltį vandenį, muilą ir švelnią kempinėlę.

Pastaba. Plovimui nenaudoti aukšto slėgio įrenginių.

 

Tikas – tvirta, tanki, atspari drėgmei ir maloni liečiant, mediena. Tinkamai prižiūrimas tikas puikiai gali tarnauti lauke ištisus metus. Rekomenduojama 2-3 kartus per pavasario – vasaros sezoną sutepti aliejumi. Būtinai prieš naudojant baldą sezono pradžioje ir sezonui pasibaigus. Bent vieną dieną po aliejavimo palikite baldą išdžiūti. Prieš galima naudoti pačią švelniausią šlifavimo kempinėlę.

Pastaba. Plovimui nenaudoti aukšto slėgio įrenginių.

 

Natūrali mediena – šiaurietiška pušis arba akacija. Šiaurietiška pušis tai lėtai augusi, didelio tankumo, FCS sertifikuota mediena. Ji gali būti dažyta ar padengta kitomis dangomis didinančiomis atsparumą aplinkos poveikiui. Priežiūra. Rekomenduojama 2-3 kartus per pavasario – vasaros sezoną sutepti aliejumi. Būtinai prieš naudojant baldą sezono pradžioje ir sezonui pasibaigus. Bent vieną dieną po aliejavimo palikite baldą išdžiūti. Esant lietui baldus uždenkite uždangalu. Po lietaus būtinai įsitikinkite ar baldas išdžiuvo.

Dėmesio! Atsargiai elkitės su aštriais daiktais, jie gali pažeisti paviršių. Priežiūrai naudokite apyšiltį vandenį, muilą ir švelnią kempinėlę. Įbrėžimams sulyginti ar panaikinti galima naudoti pačią švelniausią šlifavimo kempinėlę. Prieš dažant baldą išbandykite ant nematomoje vietoje esančio mažo ploto ir įsitikinkite ar ta spalva.

Pastaba. Plovimui nenaudoti aukšto slėgio įrenginių.

 

Granitas – natūrali medžiaga puikiai tinkama naudojimui lauke. Granitas yra porėtas, tad paviršius gali įsisavinti skysčius ar kitus nešvarumus, kurie gali pavirsti į dėmes. Tačiau greitai panaikinus nešvarumus bei skysčius paviršius išliks nepakitęs. Gamintojas rekomenduoja naudoti spec. apsaugos priemones bei valiklius skirtus granito priežiūrai.

Dėmesio! Atsargiai elkitės su aštriais daiktais, jie gali pažeisti paviršių. Priežiūrai naudokite apyšiltį vandenį, muilą ir švelnią kempinėlę. Žiemos metu granitą būtina uždengti, nes paviršius nėra atsparus šalčiui. Priežiūrai naudokite apyšiltį vandenį, muilą ir švelnią kempinėlę.

Pastaba. Plovimui nenaudoti aukšto slėgio įrenginių.

 

Plienas (galvanizuotas metalas) – puikiai tinkanti medžiaga lauko sąlygoms. Plienas yra atsparus rūdims. Gamintojas rekomenduoja nenaudojamą baldą uždengti spec. uždangalu. Priežiūrai naudokite apyšiltį vandenį, muilą ir švelnią kempinėlę.

Pastaba. Plovimui nenaudoti aukšto slėgio įrenginių.

 

Tekstilenas, olefinas – labiausiai tinkanti medžiaga naudoti lauko baldams. Tekstilenas labai lankstus, tad sėdėjimo komfortas bus puikus. Tiek viena, tiek kita medžiaga puikiai tinka naudoti lauke visomis oro sąlygomis, atsparus UV spinduliams, puvimui, pelėsiui, nepraleidžia vandens. Olefinas gana atsparus dėmėms. Priežiūrai naudokite apyšiltį vandenį, muilą ir švelnią kempinėlę.

Pastaba. Plovimui nenaudoti aukšto slėgio įrenginių.

 

Dralon – audinys skirtas baldų minkštų dalių (sėdėjimo ar nugarinės dalies pagalvės), skėčio audinio gamybai. Tai labai populiari medžiaga naudojama lauko baldų gamyboje. Ji pasižymi aukščiausiu atsparumu blukimui, rūgštiniai ir šarminei terpei. Vandens atstūmimas vidutinis. Rekomenduotina valyti purškiamomis putomis arba vandeniu ir muilu (vandens temperatūra ne didesnė kaip 30°C). Jeigu audinys labai išpurvintas rekomenduojamas sausas valymas. Negalima balinti bei džiovinti skalbyklėje.

 

Poliesteris – audinys minkštų dalių (sėdėjimo ar nugarinės dalies pagalvės), skėčio audinio gamybai. Tai labai populiari medžiaga naudojama lauko baldų gamyboje. Aukštas atsparumas vandeniui. Blukimui atsparumas vidutinis (tamsios spalvos gali nublukti ilgą laiką veikiant tiesioginiams saulės spinduliams, tačiau tai niekaip neįtakoja  kitų savybių. Gamintojas rekomenduoja naudoti uždangalus, jeigu norite išlaikyti kuo ilgiau pradinę spalvą.

Pastaba. Prieš dedant uždangalą medžiaga turi būti visiškai sausa, neatsparus rūgštinei terpei, tačiau šarmams atsparumas geras.- šito sakinio aš nesuprantu visai ką nori pasakyti.. Rekomenduotina valyti purškiamomis putomis arba vandeniu ir muilu (vandens temperatūra ne didesnė kaip 30°C). Negalima balinti bei džiovinti skalbyklėje.

 

Aukšto slėgio laminatas (HPL) – tai aukštos kokybės lakštinė medžiaga. HPL pasižyminti labai kietais, atspariais trinčiai ar braižymui paviršiais. Ši medžiaga atspari visoms oro sąlygoms, tad puikiai tinka lauko stalų stalviršiams. Gamintojas rekomenduoja atsargiai elgtis su aštriais daiktais, jie gali pažeisti paviršių. Priežiūrai naudokite apyšiltį vandenį, muilą ir švelnią kempinėlę.

Pastaba. Plovimui nenaudoti aukšto slėgio įrenginių.

 

Keramika – patvari, saugi ir nereikalaujanti jokios specialios priežiūros medžiaga.

Dėmesio! Atsargiai elkitės su aštriais daiktais, jie gali pažeisti paviršių. Priežiūrai naudokite apyšiltį vandenį, muilą ir švelnią kempinėlę.

Pastaba. Plovimui nenaudoti aukšto slėgio įrenginių.

 

Dėmesio! Priežiūrai draudžiama naudoti rūgštinius valiklius. Paviršių priežiūrai naudoti tik valymo priemones, neturinčias kietų dalelių. Saugoti nuo mechaninio poveikio: vengti smūgių, nebraižyti paviršių aštriais daiktais, pvz., negalima pjaustyti maisto produktų tiesiogiai ant paviršiaus. Nenaudokite baliklių, tirpiklių. Baldo minkštų dalių nedžiovinkite džiovykloje, nelyginkite. Sausas valymas draudžiamas. Saugoti nuo ugnies. Baldų neplauti su aukšto spaudimo vandens prietaisais.

 

Prieš pradedant naudoti naują baldą pasirūpinkite, kad jis būtų nuvalytas. Nedėkite karštų daiktų tiesiai ant paviršiaus. Stiklinius daiktus visuomet dėkite ant padėkliuko.

 

Nenaudojamus baldus rekomenduojame uždengti uždangalais, specialiai pritaikytais lauko baldams. Uždangalai gali būti skirti uždengti visą baldų komplektą (tai labai patogu paliekant baldus su minkštomis dalimis per lietų) ar pavienį baldą. Pasibaigus baldų naudojimo sezonui reikia juos nuplauti švariu vandeniu ir palikti išdžiūti. Būtinai įsitikinkite ar baldų minkštos dalys, skėčio ar pavėsinės medžiaga, rėmas ir strypai yra sausi. Minkštas dalis sandėliuokite sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje. Po lietaus baldus, kuriuose yra tekstileno rekomenduojama iš karto nusausinti.

 

Visi krėslai ir gultai atlaiko iki 140 kg statinį krūvį.

 

Nepalikite vaikų be priežiūros naudotis pakabinamais ar siūbuojančiais gultais, hamakais bei supynėmis. Prašome atsakingai prižiūrėti nenaudojamus baldus, ypač esant drėgnam orui ar aplinkai.

 

Esant minimaliam vėjui, stipriam lietui, nenaudojamus skėčius rekomenduojame suskleisti ir uždėti uždangalą. Ne sezono metu skėtį reikėtų laikyti gerai vėdinamoje vėsioje, sausoje patalpoje. Skėtis turi būti gerai išvalytas ir sausas prieš dedant jį į patalpą.

Jeigu naudojate lauko kilimą rekomenduojame jį keletą kartų sezono metu patraukti nuo uždengiamo ploto. Ypač rekomenduojame tą daryti, jeigu kilimas uždėtas ant medinės dangos.

 

Bendros baldų surinkimo instrukcijos

●      Atsargiai padėkite baldą ant tiesaus, gerai nuvalyto, minkšto paviršiaus, kad išvengtumėt paviršiaus subraižymų.

●      Surenkant stalą patariame pirma surinkti stalo kojas prieš jas pritvirtinant prie stalviršio.

●      Varžtus su poveržlėmis atsargiai įdėkite į rėmo ar kojų skyles. Rankomis varžtus sukite pagal laikrodžio rodyklę.

 

Dėmesio! Įsitikinkite ar tinkamus varžtus naudojate. Jeigu jaučiamas pasipriešinimas, tikriausiai naudojate ne tuos varžtus. Baldo surinkimas nereikalauja didelės fizinės jėgos. Priverstinis varžto sukimas gali sugadinti sriegius.

 

●      Visi varžtai ir medsraigčiai pirmiausia turi būti įsukti rankomis ir tik tada galima visus priveržti raktais.

●      Detalesnę baldų surinkimo instrukciją rasite baldų dėžėje arba pritvirtintą prie paties baldo.